วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


สืบสาน มูลนิธิประภาส เจียมจิตร บุญทวีและบุตร คนดีที่สิงหนคร

 มูลนิธิประภาส เจียมจิต บุญทวีและบุตร ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๔๑ โดยท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ ขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอสิงหนคร  เป็นผู้ริเริ่มหลังเหตุการณ์ ฆ่าสังหาร ๕ ศพ ประภาส บุญทวี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครอบครัว ที่อำเภอสิงหนคร โดยมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้ด้อยโอกาสในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และพบว่ามูลนิธิฯ ไม่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมมาหลายปี ในปี ๒๕๕๖ คณะกรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร มีความเห็นเห็นว่าคุณประภาส บุญทวี เป็นบุคลากรสาธารณสุขที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติต่อไป จึงอาสาเข้ามารับหน้าที่ประสานกิจกรรมของมูลนิธิ โดยเริ่มจากศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิฯ และเจรจากับคณะกรรมการมูลนิธิโดยมีข้อเสนอให้เข้ามาดูแลเรื่องทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกชมรมคุณธรรมจริยธรรม สสอ.สิงหนคร ส่วนหนึ่ง และขอเสนอให้กรรมการชมรมคุณธรรมจริยธรรม สสอ.สิงหนคร ร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิด้วย  เมื่อหลักการเบื้องต้นได้รับความเห็นชอบจึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิใหม่ และจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเริ่มฟื้นฟูมูลนิธิฯ และได้ทำกิจกรรม มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓ ทุนๆละ ๒๐๐๐ บาท มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อสระ  จำนวน ๓ ทุนๆละ  ๒๐๐๐  บาท รวมเป็นเงิน ๑,๒๐๐๐  บาทช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและตำบลม่วงงาม ที่ตำบลหัวเขา จำนวน ๓ ราย ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีทุน ๓๖๑,๖๔๘  บาท สำหรับใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิในอนาคต 
เป็นความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและเชิดชูคนดีในหน่วยงานและมั่นใจว่า การสืบสานมูลนิธิประภาส เจียมจิต  บุญทวีและบุตรโดยประวัติและชีวิตของคุณประภาส บุญทวี จะเป็นเรื่องราวช่วยกระตุ้นนำพาสมาชิกชมรมจำนวน ๘๒  คน ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันมุ่งไปสู่การ มีคุณธรรมเป็นพื้นฐาน มีความรัก ความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน  มีความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ เห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น