วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

email"

1
สสอ.สิงหนคร
2
อรุณี วิรัชน์
3
พรหมจันทร์ ย่องลั่น
4
สมชาย พันธุ์ไพโรจน์
5
พรทิพย์ ศรีสุวรรณ
6
อนงค์  ฉุ้นประดับ
7
นฏกร สุวรรณโณ
8
ฐากร  นาคแก้ว
9
ประภาวดี
10
พัทธนัย จอเอียด
11
พัชรี  คงสุวรรณ
12
รพ.สต.ม่วงงาม
13
ไพรัตน์ จันสุย
14
การียะห์ เลาะดีเยาะ
15
ยำรี
16
ศันสนีย์  ดีรัญเพ็ชร
17
รพ.สต.ปากรอ
18
รพ.สต.สถิตนย์
19
สมศรี  สุขเกษม
20
รพ.สต.ชิงโค
21
รพ.สต.ป่าขาด
22
รพ.สต.สว่างอารมณ์
23
รพ.สต.รำแดง
24
รพ.สต.วัดขนุน
25
รพ.สต.หัวเขา
26
รมณียา  แสงจันทร์
27
รพ.สต.รำแดง

จำนวนบุคลากร

หน่วยงาน
พยาบาล
นว

จพ.สธ
จพ.ท

ลูกจ้างที่ 

บันทึกฯ
แผนไทย
สะอาด
สวน
คง.
1
สสอ
0
0
4
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
2
ชิงโค
2
0
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
3
หัวเขา
4
0
1
0
1
0
0
0
2
1
1
1
0
4
สถิต
2
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
5
ทำนบ
1
0
0
0
2
0
0
0
1
0

0
0
6
วัดขนุน
2
0
1
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
7
ม่วงงาม
1
0
2
0
3
0
0
0
3
3
0
0
1
8
บางเขียด
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
9
ชะแล้
2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
10
สว่างฯ
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
ป่าขาด
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
ปากรอ
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
13
รำแดง
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

รวม
20
0
16
0
11
3
0
0
18
5
3
1
1