วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประชากรทะเบียนราษฏร์(๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖) จำแหนกราย รพสต.

จำนวนประชากรอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำแนกรายสถานบริการ ปี ๒๕๕๖ (จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖) ลำดับ รพสต. ประชากร(คน) ๑ หัวเขา ต.หัวเขา ๑๕๐๔๘ ๒ ม่วงงาม ต.ม่วงงาม ๑๑,๘๕๒ ๓ บ้านสถิตย์ ต.สทิงหม้อ ๙,๖๔๑ ๔ ชิงโค ต.ชิงโค ๘,๙๓๕ ๕ วัดขนุน ต.วัดขนุน ๗,๙๕๑ ๖ ทำนบ ต.ทำนบ ๔,๒๓๙ ๗ บางเขียด ต.บางเขียด ๓,๒๙๗ ๘ ชะแล้ ต.ชะแล้ ๒,๘๕๑ ๙ รำแดง ต.รำแดง ๒,๖๘๑ ๑๐ ปากรอ ต.ปากรอ ๒,๔๕๖ ๑๑ ป่าขาด ต.ป่าขาด ๑,๖๓๘ ๑๒ บ้านสว่างอารมณ์ ต.ป่าขาด ๑,๒๖๙

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อสม.น้อย"ตำบลทำนบปี๒๕๕๖

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ รพสต.ทำนบ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา จัดกิจกรรม อสม.น้อย"เพื่อเป็นแกนนำในการควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน ๓๐  คน จากโรงเรียน ๓ โรงเรียน ท่านสามารถเข้าชาภาพกิจกรรมได้ที่>>>> http://www.youtube.com/watch?v=PTXMUlLBCQI