วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คืนข้อมูล"ไข้เลือดออกที่สทิงหม้อ"สิงหนคร

บันทึกการประชุมการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก วันที่ ๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสถิต ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย สาธารณสุขอำเภอสิงหนคร ผอ.รพสต.บ้านสถิต ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อ รพสต.บ้านสถิต หน.ฝ่ายรักษาฯเทศบาลเมืองสิงหนคร ตัวแทน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารศูนย์เด็ก ๔ คน ประธานชุมชน ๓ คน ประธาน อสม.๓ คน ซึ่งครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง ๑๔ คนตามที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เบื้องต้น นายฐากร นาคแก้ว สาธารณสุขอำเภอสิงหนคร ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก แนวทางการควบคุมโรคแบบผสมผสานและ นำเสนอสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ จังหวัดและอำเภอสิงหนคร และนายวิจิตร บุญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.สถิตย์นำเสนอสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอการดำเนินงานและแนวคิดสรุปได้ดังนี้ นายข้อเรด แกนุ้ย ประธาน อสม.และรองประธานชุมชนเขาเขียวกล่าวว่า “การรณรงค์ได้ผลยากเนื่องจากประชาชนไม่เห็นความสำคัญ ต้องการเครื่องพ่นมาไว้ที่ รพสต.สถิตย์ เพื่อใช้ในชุมชนเขาเขียว จะรับผิดชอบดำเนินการเอง ให้สนับสนุนอุปกรณ์” จะพ่นทุกเดือน ทุกหลังคาเรือน ต้องการให้แจ้งผลการตรวจให้เร็วว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ ตอนนี้หลานอยู่ที่ จะนะ เข้าออกโรงพยาบาล แต่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นไข้เลือดออกหรือไม่(ประเด็นเรื่องเครื่องพ่น สาธารณสุขอำเภอรับประสานผู้เกี่ยวข้อง) นายธนดล บิลเหล็บ ประธานชุมชนกล่าวว่า “กลไกที่สำคัญคือการที่ กลุ่ม อสม.จะต้องเข้มแข็ง ในการการดำเนินงาน การสื่อสารกับประชาชน ต้องเคาะประตูบ้าน แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ เรื่องการพ่นกำจัดยุงก็เหมือนกัน ชาวบ้านกลัวว่าเสื้อผ้าจะเปื้อน เสื้อเมียตัวละ ๗๐๐ กลัวถูกน้ำมันที่พ่นออกมา ซึ่งต้องชี้แจงทำความเข้าใจให้เข้มข้น” นางสาว อนุตรา อินหมัน ครูโรงเรียนศาสนามูลนิธิ กล่าวว่า”กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการคือการรณรงค์ให้ความรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นป้ายนิทรรศการ การตอบคำถาม และกิจกรรมรณรงค์ทุกวันศุกร์ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และสำรวจลูกน้ำ” นายวิจิตร บุญศรีเพิ่มเติมว่า”เด็กนักเรียนโรงเรียนศาสนมูลนิธิมีนักเรียนป่วยน้อยลงมาก” นางอซีเราะห์ หมาดอาหิน ครูจากโรงเรียนวัดสถิตชลธาร กล่าวว่าโรงเรียนได้ทำกิจกรรมกิจกรรมของโรงเรียนที่ผ่านมาคือ การให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกันผ่านการพูดหน้าเสาธงโดยครูเวรประจำวันเสียงตามสาย วารสารของของโรงเรียนในคอลัมน์สุขภาพดีมีสุขซึ่งแจกจ่ายไปให้ผู้ปกครองด้วย และมีกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด สำรวจลูกน้ำยุงลาย “ นายวิจิตร บุญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพสต.สถิตย์กล่าวว่า”กิจกรรมของ รพสต.ที่จะดำเนินการในปี ๒๕๕๖ นอกจากการควบคุมโรคปกติแล้ว ได้แก่ การณรงค์ที่จะดำเนินการในเดือนสิงหาคม การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว การจัดซื้อสเปรย์กระป๋องไว้ในชุมชนเพื่อดำเนินการบ้านผู้ป่วยทันทีเมื่อได้รับแจ้ง” สรุปประเด็นสำคัญเป็นมติที่ประชุมสำหรับการดำเนินการในช่วงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่มีดังนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการกิจกรรมอย่างเข้มข้น โดยให้ รพสต.นำข้อมูลให้ผู้นำในวันพฤหัสเพื่อนำแจ้งขอความร่วมมือในมัสยิดทุกวันศุกร์ อสม.เร่งรัดคุณภาพการสำรวจ ลูกน้ำยุงลายและนำผลการสำรวจมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งการเร่งแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ โรงเรียน ศูนย์เด็กเพิ่มกิจกรรม การคัดกรองเด็กที่มีไข้หน้าเสาธงทุกวันและหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจะมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานเป็นระยะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ (นายฐากร นาคแก้ว บันทึก)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ที่ตั้ง รพสต.

ที่ตั้ง รพ.สต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร
ที่รพ.สต.ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบล
1หัวเขาบ้านหัวเลนม.6หัวเขา
2สถิตบ้านล่างม.2สทิงหม้อ
3ชิงโคบ้านบ่อสระม.8ชิงโค
4วัดขนุนบ้านดีหลวงม.1วัดขนุน
5ม่วงงามบ้านม่วงงามม.3ม่วงงาม
6ชะแล้บ้านชะแล้ม.4ชะแล้
7รำแดงบ้านขมวนม.2รำแดง
8ปากรอบ้านบ่อทรายม.2ปากรอ
9บางเขียดบ้านบางเขียดม.2บางเขียด
10ทำนบบ้านแม่ลาดม.3บ้านแม่ลาด
11ป่าขาดบ้านป่าขาดม.2ป่าขาด
12สว่างอารมณ์บ้านสว่างอารมณ์ม.4บ้านชายป่า