วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พัฒนาศักยภาพแกนนำ ผู้ดูแล สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ


 
โดย:     นางสาวสุชาดา  คงคาลิหมีน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม มีพื้นในเขตรับผิดชอบ จำนวน 10 หมู่บ้าน มีประชากร จำนวน 13,259 คน และมีจำนวน 2,640 ครัวเรือน จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ปี พ.ศ. 2553 ตำบลม่วงงามมีผู้พิการ จำนวน 117 ราย ต่อมาในปี พ.ศ.2554 มีจำนวนผู้พิการ 123 ราย  และในปี พ.ศ.2555 มีจำนวนผู้พิการ 175 ราย  และปัจจุบันมีผู้พิการจำนวน 183 ราย จากข้อมูล 3 ปี ย้อนหลังจะเห็นได้ว่าพื้นที่ตำบลม่วงงามมีจำนวนผู้พิการเพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้พิการส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางกาย และการเคลื่อนไหว ทั้งที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด และเกิดจากอุบัติเหตุ ทำให้ผู้พิการดังกล่าวไม่สามารถดำเนินชีวิต และปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเหมือนคนปกติได้  ผู้พิการบางรายยังถูกทอดทิ้ง ขาดผู้ดูแลที่มีทักษะและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแล  อีกทั้งผู้พิการส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพนอกบ้านได้ ผู้พิการจึงขาดรายได้ และอาจส่งผลกระทบให้ผู้พิการเกิดภาวะซึมเศร้า ทำให้ขาดขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม จึงได้เล็งเห็นว่ากลุ่มผู้พิการควรได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงได้จัดกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำผู้ดูแลผู้พิการในตำบลม่วงงามช่วยเหลือดูแล และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้พิการ และเพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้พิการโดยการสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ

จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงามจึงได้ดำเนินการจัดอบรมแกนนำผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 30 คน คัดเลือกจาก อสม.ที่มีความสนใจ  หมู่ละ 3 คน ซึ่งมีกิจกรรมการสำรวจข้อมูลและออกเยี่ยมบ้านผู้พิการทั้ง 10 หมู่บ้าน อบรมเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในการดูแลผู้พิการ ฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้พิการที่ถูกวิธี โดยมีทีม สหวิชาชีพจาก รพ.สิงหนคร เป็นวิทยากรร่วมในการอบรมให้ความรู้ จากนั้นจัดอบรมผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 100 คน โดยคัดเลือกจากผู้ดูแลผู้พิการเดิมและประชาชนที่สนใจ หมู่ละ 10 คน มีการอบรมให้ความรู้ถึงวิธีการดูแลผู้พิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้พิการควรจะได้รับ และฝึกทักษะการช่วยเหลือผู้พิการที่ถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการที่สนใจ จำนวน 25 คน เช่น การผลิตดอกไม้จันทน์ การผลิตน้ำยาล้างจาน การผลิตน้ำมันไพล การ การผลิตลูกประคบสมุนไพร ผลการดำเนินกิจกรรม พบว่า แกนนำผู้ดูแลผู้พิการมีความรู้เกี่ยวกับการดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 72  และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.66 ผู้ดูแลผู้พิการมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 78  และมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82 หลังการอบรมอาชีพเสริม ผู้พิการได้มาร่วมกลุ่มทุกวันที่ 15 เพื่อผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์จะจัดส่งให้ชมรมผู้สูงอายุเพื่อใช้ในงานฌาปนกิจศพ น้ำมันไพรและลูกประคบสมุนไพรจำหน่ายให้กับหมอนวดพื้นบ้านได้ใช้กับผู้มารับบริการ ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานวางจำหน่ายที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม รวมถึงออกบูทในงานต่างๆ  ทำให้ผู้พิการมีรายได้ที่มั่นคง สร้างความมีคุณค่าให้กับผู้พิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น