วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ลูกจ้าง

รายชื่อลูกจ้าง หน่วยงานสังกัด สสอ.สิงหนคร จ.สงขลา(มกราคม ๒๕๕๖)
1 นางสาว นฤมล อิยุโสะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 เม.ย.53 รพ.สต.ชะแล้
2 นาย ศศิศ จิตแจ้ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1ก.ค. 55 รพ.สต.ชะแล้
3 นางสาว ธีรดา ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 เม.ย.54 รพ.สต.ชิงโค
4 นางสาว ชนิดา เนียมละออง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ธ.ค.53 รพ.สต.ชิงโค
5 นางสาว ศันสนีย์ ดีรัญเพ็ชร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ก.พ.52 รพ.สต.ทำนบ
6 นางสาว การียะห์ เลาะดีเยาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 เม.ย.53 รพ.สต.บางเขียด
7 นางสาว ไพรัตน์ จันทร์สุย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ต.ค.48 รพ.สต.บางเขียด
 8 นางสาว อรชร สุราตะโก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ต.ค.53 รพ.สต.ปากรอ
 9 นางสาว สุวิมล สุขมี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 พ.ย.53 รพ.สต.ป่าขาด
10 นาย เฉ็ม เส็นทะโน คนงาน 1 มี.ค.54 รพ.สต.ม่วงงาม
11 นางสาว หวันสุรี เหลาะเหม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ต.ค.48 รพ.สต.ม่วงงาม
12 นางสาว อธิษา ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ต.ค.48 รพ.สต.ม่วงงาม
13 นางสาว รมณียา แสงจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ต.ค.53 รพ.สต.ม่วงงาม
14 นางสาว กิจวรรณ ทวาสิโก ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 ต.ต.52 รพ.สต.ม่วงงาม
15 นาง ขวัญจิตร์ ขุนนวน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 ต.ค.49 รพ.สต.ม่วงงาม
16 นาง ศศิธร คุรุวัฒน์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 6 ส.ค. 55 รพ.สต.ม่วงงาม
17 นางสาว วาสนา ทองเพชร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ต.ค.48 รพ.สต.รำแดง
18 นางสาว ทิยารัตน์ จุลวรรณโร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 14 มี.ค.54 รพ.สต.วัดขนุน
19 นางสาว นฏกร สุวรรณโณ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ต.ค.48 สสอ.สิงหนคร
20 นางสาว วิลัยพร ไชยแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 15 พ.ย.54 รพ.สต.วัดขนุน
21 นางสาว เสาวนิต สีตะพงศ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 ธ.ค.54 รพ.สต.วัดขนุน
22 นาง สุนีย์ ฮกอั้น พนักงานทำความสะอาด พ.ศ.2546 รพ.สต.วัดขนุน
23 นางสาว ฟารีนา วงศ์หมัดทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 เม.ย.53 รพ.สต.สถิต
24 นางสาว ปรีดาภรณ์ โฮ่ลิ่ม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 มิ.ย.52 รพ.สต.สถิต
 25 นางสาว นิมิต สุวรรณมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ต.ค.49 รพ.สต.สว่างอารมณ์
26 นาย หมัด บิลลิหมัด คนสวน 1 ต.ค.53 รพ.สต.หัวเขา
27 นาง แดงระวี จันทร์ทิพย์ เจ้าหน้าที่นวดแผนไทย 1 ต.ค.53 รพ.สต.หัวเขา
28 นาง อาซียะห์ โอลำผล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ต.ค.53 รพ.สต.หัวเขา
 29 นางสาว พัชรี คงสุวรรณ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ต.ค.48 รพ.สต.หัวเขา
30 นาง กานดา สุวรรณกาน พนักงานทำความสะอาด 1 ต.ค.53 รพ.สต.หัวเขา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น