วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

ข้าราชการ

รายชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ. สิงหนคร ณ วันที่ ๓ เมษายน 2555
1 นายฐากร นาคแก้ว สาธารณสุขอำเภอ สสอ.สิงหนคร
2 นายนรพัทธ์ ทรงเดชะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.สิงหนคร
3 นางพรหมจันทร์ ย่องลั่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.สิงหนคร
4 นางพรทิพย์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.สิงหนคร
5 นายสมชาย พันธุ์ไพโรจน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.สิงหนคร
6 นางอนงค์ ฉุ้นประดับ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.สิงหนคร
7 นางอรุณี วิรัชต์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สสอ.สิงหนคร
8 นางบุหงา มานวิสุทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สอ.หัวเขา
9 นายมานพ รัตนคุณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.หัวเขา
10 นางวัลลี พัชนีย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.หัวเขา
11 นายพัทธนัย จอเอียด เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สอ.หัวเขา
12 นางอัสสนะห์ โอลำผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.หัวเขา
13 นางดรุณี พงศ์เพิ่มทรัพย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สอ.บ้านสถิตย์
14 นางวรรณา สุระคำแหง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.บ้านสถิตย์
15 นางศุภศิริ ชัยกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.บ้านสถิตย์
16 นายวิจิตร บุญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สอ.บ้านสถิตย์
17 น.ส.ฟารินา วงศ์หมัดทอง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ สอ.บ้านสถิตย์
18 นายรุ่งโรจน์ ศักดิ์มรกต เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สอ.ทำนบ
19 นางวาสนา รักนุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.ทำนบ
20 นางสำเร็จ ทองมณี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สอ.ทำนบ
21 นายสนั่น อินทสระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สอ.ชิงโค
22 นางประภาวดี จุนทการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.ชิงโค
23 นายนัยนันท์ ทองสีคลี่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สอ.ชิงโค
24 นางนงค์นุช ศรีขวัญ พยาบาลวิชาการชำนาญการ สอ.ชิงโค
25 นายกิตติพงษ์ มุสิกะพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สอ.รำแดง
26 นางไอลฎา รัตนรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.รำแดง
27 นางอำไพ บุญศรี พยาบาลเทคนิค สอ.รำแดง
28 นายการันต์ สุขมี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สอ.วัดขนุน
29 นางสุมาวดี ณะไชยลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สอ.วัดขนุน
30 นางอรพินธ์ เขียวชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สอ.วัดขนุน
31 นางดรุณี จามิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.วัดขนุน
32 นางภิรมย์ ทีปรักษพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สอ.วัดขนุน
33 นายสุชาติ ชัยกิจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สอ.ชะแล้
34 น.ส.เกษร ชุมไหม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.ชะแล้
35 นางสุวิมล จิมจวน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.ชะแล้
36 น.ส.นฤมล อิยุโส๊ะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ สอ.ชะแล้
37 น.ส.วรรเพ็ญ บัวฝ้าย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สอ.ปากรอ
38 นายบรรเจิด แก้วบุบผา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สอ.ปากรอ
39 น.ส.รัชดาภรณ์ บัวแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.ปากรอ
40 นายปรีชา ณะไชยลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.สิงหนคร
41 นางสมศรี สุขเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.ป่าขาด
42 นางอัญชนก มุสิกะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สอ.สว่างอารมณ์
43 นางวาสนา นุ้ยกลั่น พยาบาลวิชาชีพ สอ.สว่างอารมณ์
 44 นางสุพินดา วิวัฒนานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.บางเขียด
45 น.ส.การียะห์ เลาะดีเยาะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ สอ.บางเขียด
46 นายสมมาศ วิไลประสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สอ.ม่วงงาม
47 นางศุภดา ชะอุ่มชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สอ.ม่วงงาม
48 นางสุคนธ์ จันทอุไร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สอ.ม่วงงาม
49 นางณวพร ศรีสะมานุวัฒน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ สอ.ม่วงงาม
50 นายปรีชา คงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สอ.ม่วงงาม
51 น.ส.สุชาดา คงคาลิหมีน เจ้าพนักงานสาธารณสุข สอ.ม่วงงาม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น