วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อสม.น้อย"ตำบลทำนบปี๒๕๕๖

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ รพสต.ทำนบ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา จัดกิจกรรม อสม.น้อย"เพื่อเป็นแกนนำในการควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน ๓๐  คน จากโรงเรียน ๓ โรงเรียน ท่านสามารถเข้าชาภาพกิจกรรมได้ที่>>>> http://www.youtube.com/watch?v=PTXMUlLBCQI

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น